Organisatiestructuur

Het bestuur heeft binnen de MC HAMAC een algemene, toezichthoudende functie. Binnen dit bestuur zijn de voornaamste taken verdeeld. Verder laat het bestuur zich bijstaan door een aantal commissies, welke de feitelijke voorbereiding en uitvoering van de diverse evenementen op zich nemen.

Per commissie worden zo veel mogelijk de richtlijnen, taken en bevoegdheden vastgesteld. Zonodig kunnen ook financiële middelen ter beschikking worden gesteld, dit aan de hand van een daartoe opgestelde en door het bestuur goedgekeurde begroting. Elke commissie heeft een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. In principe is het bestuur in elke commissie door tenminste één persoon vertegenwoordigd. Deze treedt tevens als contactpersoon tussen commissie en bestuur op. Elke commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur, waartoe regelmatig verslag van de activiteiten wordt uitgebracht. Een uitzondering hierop vormt vanzelfsprekend de kascommissie, welke ieder jaar door de algemene ledenvergadering wordt benoemd. Mede doordat de “communicatielijnen” tussen bestuur en commissies bijzonder kort zijn, is er een grote betrokkenheid over en weer.


Hiernaast kan er indien gewenst ad hoc een commissie in het leven geroepen worden.
Ter ontlasting van de Crosscommissie en de Toercommissie zijn de Inschrijfcommissie, resp. de HAMAC-Run Commissie ingesteld.

Schematisch ziet de organisatiestructuur er als volgt uit: organisatiestructuur