Betalingsreglement

      Betaling, Contractuele rente, Incassokosten en forumkeuze


  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden na afronding van uw inschrijving via inschrijving.nl. Via IDEAL dient u door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL87RABO0392414996 ten name van AJK oost Zeeuws-Vlaanderen te Graauw.

  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Hierdoor vervalt uw inschrijving en kunt u niet deelnemen aan het evenement.

  3.  De rechter te Middelburg is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en AJK oost Zeeuws-Vlaanderen kennis te nemen. AJK oost Zeeuws-Vlaanderen blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.